6 phương pháp làm việc hiệu quả trong ngày

Để làm việc hiệu quả trong ngày cần có: kế hoạch làm việc cụ thể, độ ưu tiên công việc cần thực hiện, quản lý thời gian hiệu quả, chế độ nghỉ ngơi hợp lý…